Retaining Dual Citizenship into adulthood

En norsk borger som bor i utlandet beholder statsborgerskapet fram til den fyller 22 år. Dere må søke om å beholde statsborgerskapet før hun/han fyller 22 år. Jeg legger ved informasjon under.

Tap av statsborgerskap
Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norge og andre nordiske land i til sammen minst syv år, mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Dette gjelder ikke dersom du blir statsløs som følge av tapet. Det er med andre ord bare personer med dobbelt statsborgerskap som kan miste sitt norske statsborgerskap. Som botid i Norge regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet.

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap

Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge. Søknad må i hovedregelen fremmes før du fyller 22 år. En søknad som er fremmet etter fylte 22 år, kan tas under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet, eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt.

Søknad for barn kan bare fremmes av foreldrene i fellesskap eller av den som har foreldreansvar alene, eventuelt av den som er oppnevnt som verge. Barn som er fylt tolv år, må samtykke i søknaden. Om du som søker har den nødvendige tilknytningen, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Om du før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder, eller om du er bosatt i Norge når du søker, anses det som tilstrekkelig tilknytning.

Hvilke dokumenter må jeg legge ved?

Fødselsattest hvis du er født i utlandet (for barn som søker, må fødselsattesten vise foreldrenes navn)

  • Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
  • Kopi av det norske passet til den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra.
  • Kopi av oppholdstillatelsen/arbeidstillatelsen fra det landet den norske forelderen bor.
  • Hvis søkeren ikke har noe annet statsborgerskap, må dette dokumenteres fra offentlig myndighet.
  • Kopi av fødselsattesten til den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra.
  • Kopi av foreldrenes vigselsattest (gjelder hvis søkerens far er norsk)
  • Dokumentasjon på oppholdstid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra det norske folkeregisteret er ikke nødvendig)
  • Hvis søknaden er levert etter at søkeren har fylt 22 år, må han eller hun dokumentere eller forklare årsakene til dette

Hvordan søker jeg?

Du registrerer søknaden gjennom vår internettportal Application Portal Norway. Du betaler også gebyret på nett. Etter at søknadsskjemaet er utfylt vil du bli bedt om å bestille en avtale ved politiet. Der skal du levere de dokumenter som er nødvendige for å behandle søknaden. Når du har levert pass og all annen nødvendig dokumentasjon hos politiet, regnes søknaden som levert og UDI vil begynne å behandle søknaden.

See: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/Tap-av-norsk-statsborgerskap/Tap-av-statsborgerskap-pa-grunn-av-fravar-fra-Norge/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: